Privacyverklaring Woonwarenhuis De Springplank

 

Woonwarenhuis De Springplank is een handelsnaam van Jumping Wood BV en

is gevestigd aan de Wiardi Beckmanstraat 37, 1814 KR  Alkmaar, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Woonwarenhuis De Springplank

Edelgasstraat 248

2718 TC Zoetermeer

079 363450

www.despringplank.nu

Contactpersoon: Ad Ockers (directeur, functionaris gegevensbescherming)

Mailadres: a.ockers@zonnet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Woonwarenhuis De Springplank verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Woonwarenhuis De Springplank faciliteert dagbesteding aan cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij worden wij ondersteunt door o.a. vrijwiligers, mensen in leerwerktrajecten van gemeente en overheid.. Om deze reden verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 • gezondheid (o.a. lichamelijk/verstandelijke beperking en medicijn gebruik)
 • strafrechtelijk verleden
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Doel en op basis grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken <vet>

Woonwarenhuis De Springplank verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren of te kunnen uitvoeren
 • Woonwarenhuis  De Springplank verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Woonwarenhuis De Springplank neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een bevoegd medewerker tussen zit.

Woonwarenhuis De Springplank gebruikt voor gegevensverwerking de volgende computerprogramma’s:

 • Microsoft Office
 • Microsoft Word
 • Microsoft Exel

Wat is de termijn dat wij persoonsgegevens bewaren <vet>

 • Relatiegegevens
  • Relatiegegevens zijn die gegevens die vastgelegd worden voor ophalen van goederen en uitvoeren van diensten.
  • Maandelijks worden de gegevens ouder dan een maand volledig verwijderd uit de systemen.
 • Cliënt- en vrijwilliger gegevens
  • Alle noodzakelijke verzamelde gegevens worden binnen een maand na beëindiging van de samenwerking vernietigd en/of verwijderd uit de systemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Woonwarenhuis De Springplank verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woonwarenhuis De Springplank maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonwarenhuis De Springplank en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@despringplank.nu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk  binnen vier weken, op uw verzoek.

Wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Woonwarenhuis De Springplank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van Woonwarenhuis De Springplank (079-3633450) of via info@despringplank.nu.